Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  10158
Hôm nay:  19718
Tổng truy cập:  3,474,088

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2021 22/09/2021

1. Tổ chức 02 hội thảo:

a) Hội thảo phát triển mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2021

* Nội dung:

- Báo cáo hoạt động Mạng lưới năm 2020 và kế hoạch hoạt động Mạng lưới năm 2021.

- Báo cáo tổng kết hoạt động Mạng lưới giai đoạn 2015-2020, phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025

- Thảo luận giải pháp phát triển Mạng lưới năm 2021, trong đó chú ý nội dung đề xuất giải pháp phát triển thêm thành viên Mạng lưới; Thảo luận phương hướng hoạt động Mạng lưới giai đoạn 2021-2025.

* Thời gian: tháng 06/2021

* Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng.

b) Tổ chức Hội thảo mở rộng, phát triển thành viên Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng

* Nội dung:

- Kết nạp thêm thành viên mới

- Thảo luận, đề xuất giải pháp phát triển Mạng lưới sau khi mở rộng và phát triển thêm thành viên mới

* Thời gian: tháng 10/2021

* Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng

2. Quản trị, cập nhật Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Quản trị, cập nhật tin bài Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Tiếp tục cập nhật tin bài lên cổng thông tin Mạng lưới. Mỗi thành viên tối thiểu 05 tin bài/năm.

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu vào CSDL kết quả nghiên cứu KH&CN trên cổng thông tin Mạng lưới: dự kiến cập nhật 500 biểu ghi.

- Thời gian: cả năm

-  Kinh phí: Kinh phí Trung tâm Thông tin hỗ trợ các thành viên mạng lưới nhập dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN:

*. Định mức 1.000.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 10 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: 50-100 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học

*. Định mức 500.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 05 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: tối thiểu 10-50 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học.

3. Phát triển nguồn tin KH&CN nội sinh tại các đơn vị thành viên Mạng lưới

- Đầu tư kinh phí phát triển nguồn tin KH&CN nội sinh tại các đơn vị.

- Thu thập đầy đủ, số hóa và đưa vào các CSDL những tài liệu có giá trị lâu dài của đơn vị, của ngành. Ưu tiên xây dựng (hoặc tích hợp) các CSDL tương đồng đã có thành CSDL lớn, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

4. Tiếp tục quảng bá về Mạng lưới, chia sẻ thông tin giữa các thành viên của Mạng lưới.

- Cập nhật tin bài nổi bật tại các thành viên lên Cổng thông tin Mạng lưới

- Duy trì banner của các thành viên có nhu cầu lên Website của các thành viên Mạng lưới; Duy trì Cài đặt Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng lên website của các thành viên hoặc đơn vị chủ quản.

- Tiếp tục gửi ấn phẩm chia sẻ thông tin giữa các thành viên Mạng lưới.

- Các thành viên Mạng lưới tích cực quảng bá, tuyên truyền về nguồn lực thông tin KH&CN của Mạng lưới và hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hoá tại Hải Phòng Mạng lưới thông qua các hoạt động nghiệp vụ đặc thù tại các thành viên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Tiếp tục hỗ trợ Mạng lưới kết nối hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về KH&CN

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN (đầu mối tổ chức thực hiện hoạt động của Mạng lưới) tiếp tục trao tặng tài khoản và mật khẩu đăng nhập Cổng truy cập nguồn tin điện tử của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia cho các đơn vị thành viên mạng lưới.

6. Hội thảo nghiệp vụ (Có thể kết hợp với 01 thành viên để tổ chức)

* Nội dung: 

- Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động thông tin, thư viện tại Mạng lưới Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng.

* Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 11/2021

* Địa điểm: Tại đơn vị thành viên hoặc tại Trung tâm

7. Triển khai nghiên cứu đề án: Xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hóa tại thành phố Hải Phòng

* Nội dung: 

- Đề xuất đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hóa tại thành phố Hải Phòng.

- Thành viên Mạng lưới phối hợp cung cấp thông tin, triển khai khi đề án được phê duyệt.

* Thời gian thực hiện dự kiến 6 tháng: tháng 7-12/2021.

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN