CSDL Tài liệu Khoa học và Công nghệ do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng xây dựng từ phần mềm mã nguồn mở Dspace để xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin, tài liệu Khoa học Công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ và người dùng tin có nhu cầu. CSDL bao gồm những thông tin thư mục, thông tin toàn văn về thông tin khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, xây dựng; lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; lĩnh vực môi trường; lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và lĩnh vực y, dược

Xem thêm