Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5653
Tổng truy cập : 57,998

Giới thiệu

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

- Tên giao dịch tiếng Anh: Hai Phong Statistics and Science and TechnologyInformationCenter (HPSTIC)

2. Địa chỉ: Số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Điện thoại: 02253.757.110

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC 

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng; được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn theo quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định. 

Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND thành phố Hải Phòng.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực truyền thông, thông tin tư liệu, thống kê về khoa học và công nghệ; cung ứng các dịch vụ, dịch vụ sự nghiệp công lập về thông tin tư liệu, thống kê khoa học và công nghệ; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, phản biện phát triển kinh tế - xã hội.

NHIỆM VỤ

1. Hoạt động về truyền thông khoa học và công nghệ (KH&CN):

a) Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; các sự kiện, chương trình, kết quả, nhiệm vụ, hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố;

b) Quản lý, vận hành, cập nhật, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (trong Hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng) và Cổng thông tin điện tử KH&CN thành phố Hải Phòng;

c) Biên soạn, xuất bản và phát hành các ấn phẩm thông tin KH&CN;

d) Tổ chức và phối hợp xây dựng các chương trình, chuyên mục chuyên trang KH&CN trên các phương tiện truyền thông đại chúng;

đ) Tổ chức các hoạt động phổ biến tri thức KH&CN thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn… nhằm góp phần đưa tri thức KH&CN vào phục vụ sản xuất, đời sống, nâng cao dân trí và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố;

e) Tổ chức và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, truyền thông KH&CN;

2. Hoạt động thông tin tư liệu KH&CN:

a) Xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

b) Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của thành phố; tham gia xây dựng và khai thác hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; xây dựng và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN của thành phố;

c) Tổ chức và phát triển mạng thông tin KH&CN của thành phố; tổ chức, triển khai công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số về KH&CN;

d) Thu thập, đăng ký, xử lý, lưu giữ, công bố, khai thác, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN trong phạm vi thành phố;

đ) Tổ chức, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tư liệu KH&CN.

3. Hoạt động thống kê KH&CN:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN; tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê KH&CN theo yêu cầu và kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Tham gia và tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê KH&CN thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia về KH&CN và các cuộc điều tra thống kê KH&CN khác của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định và hướng dẫn của Bộ;

c) Đề xuất, xây dựng kế hoạch phương án trình phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các cuộc điều tra thống kê về KH&CN phục vụ yêu cầu lãnh đạo, quản lý của thành phố;

d) Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN; cung cấp thông tin, số liệu, dữ liệu thống kê KH&CN phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của thành phố;

đ) Tổ chức, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực thống kê KH&CN.

4. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện, đào tạo, bồi dưỡng, dịch vụ:

a)Tổ chức các hoạt động nghiên cứu KH&CN gồm: nghiên cứu tổng kết thực tiễn, xây dựng các luận cứ khoa học; đề xuất các mô hình và giải pháp phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; nghiên cứu về lịch sử vùng đất, con người, văn hóa và các giá trị truyền thống của Hải Phòng; nghiên cứu những chính sách và công cụ quản lý kinh tế vĩ mô trong hoạch định chính sách quản lý và phát triển kinh tế từ thực tiễn thành phố; nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế, xây dựng, phát triển đô thị; nghiên cứu các mô hình, cơ chế, chính sách liên kết, hợp tác với các địa phương trong, ngoài nước về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn;

b) Tổ chức, tham gia các hoạt động tham mưu, tư vấn, phản biện đối với các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội theo yêu cầu của thành phố, của các sở, ngành, địa phương;

c) Tham gia liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ khoa học, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng các yêu cầu của thành phố;

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo tư vấn, phản biện khoa học, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia… phục vụ xây dựng, tư vấn, phản biện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố;

đ)Tổ chức, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, phản biện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Hoạt động công nghệ thông tin và chuyên trách về công nghệ thông tin của Sở và ngành KH&CN:

a) Quản trịCổng thông tin điện tửSở Khoa học và Công nghệ (trong hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng) trong phạm vi quyền hạn được giao;

b)Tổ chức xây dựng, quản lý, quản trị, đảm bảo kỹ thuật và an toàn an ninh cho hoạt động của hệ thống Cổng thông tin KH&CN Hải Phòng;

c) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin;

d) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống mạng LAN, nguồn tin KH&CN, cơ sở dữ liệu KH&CN do Trung tâm xây dựng, triển khai; giải quyết, khắc phục sự cố về phần cứng và phần mềm, các sự cố liên quan đến an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của Trung tâm;

đ) Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Sở;

e) Tổ chức, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

6. Các nhiệm vụ khác:

a) Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

BAN GIÁM ĐỐC

1. Đồng chí Hòa Quang Dự - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

- Điện thoại: 0989 838 683

2. Đồng chí Cấn Ngọc Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm

- Điện thoại: 0903 438 606

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

- Trưởng phòng: Bùi Thanh Mai

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Quang Huy

- Điện thoại phòng: 02253.757.110

 

PHÒNG THỐNG KÊ - TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU

- Trưởng phòng: Trần Thị Phượng

- Phó trưởng phòng: Vũ Thị Thành

 

 PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thị Lưu