Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 296
Tổng truy cập : 57,998

Phòng Hành Chính Tổng Hợp

Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính tổng hợp (21/10/2015)

Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Bùi Thanh Mai

- Phó Trưởng phòng: Lưu Thị Thơ

- Điện thoại phòng: 0225.3757100

1.1. Vị trí, chức năng: Phòng Hành chính - Tổng hợp là bộ phận tham mưu, giúp việc tổng hợp của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác: Kế hoạch tổng hợp, Tài chính, kế toán; Tổ chức, cán bộ; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Văn thư, lưu trữ; Hành chính, quản trị; Quản lý tài sản.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Hướng dẫn các phòng thuộc Trung tâm xây dựng các kế hoạch công tác; Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Trung tâm.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai và đánh giá chất lượng việc thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm, đề xuất các biện pháp quản lý.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc bất thường với các cơ quan cấp trên theo quy định.

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật

- Quản lý biên chế, lao động; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định;

- Tham mưu, theo dõi và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn trong cơ quan; phục vụ các hoạt động chuyên môn theo chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm;

- Tham mưu, tổ chức thực hiện, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; là Thường trực Hội đồng  thi đua - khen thưởng của Trung tâm;

- Quản lý  tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


Các tin liên quan