Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 124
Tổng truy cập : 57,998

Phòng Thông Tin Tư Liệu và Thống Kê

Chức năng nhiệm vụ phòng thông tin tư liệu và thống kê (21/10/2015)

Phòng Thông tin Tư liệu và Thống kê

- Trưởng phòng: Trần Thị Phượng

- Phó Trưởng phòng: Vũ Đức Hùng

- Điện thoại phòng: 0225.3848837

1. Vị trí, chức năng:

- Thông tin - Tư liệu: là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức triển khai các hoạt động thông tin - tư liệu khoa học và công nghệ.

- Thống kê: là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Về Thông tin - Tư liệu:

+ Tổ chức xây dựng, phát triển, cập nhật, quản lý và lưu giữ hệ thống thông tin -  tư liệu khoa học và công nghệ, hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của thành phố;

+ Tổ chức thực hiện tra cứu, xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin - tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý. Tổ chức  khai thác, sử dụng hệ thống thông tin - tư liệu,  cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ;

+ Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin - tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu;

+ Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin - tư liệu.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

- Về Thống kê:

+ Tổ chức thu thập, tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê khoa học và công nghệ theo yêu cầu và kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Tham gia và tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, thống kê khoa học và công nghệ theo kế hoạch được phê duyệt;

+ Cung cấp thông tin, số liệu, dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của Thành phố và Sở;

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ về thống kê khoa học và công nghệ. Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ  trong lĩnh vực thống kê khoa học và công nghệ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


Các tin liên quan