Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 281
Tổng truy cập : 57,998

Phòng Thông Tin Tuyên Truyền

Chức năng nhiệm vụ phòng thông tin tuyên truyền (21/10/2015)

Phòng Thông tin – tuyên truyền

- Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Thủy

- Điện thoại phòng: 0225.3920823

1. Vị trí, chức năng: Phòng Thông tin - Tuyên truyền là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức các hoạt động thông tin - tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Tổ chức các hoạt động  thông tin - tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học và công nghệ, góp phần đưa tri thức khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất, đời sống và nâng cao dân trí;

- Tổ chức các hoạt động thông tin - tuyên truyền về kết quả và hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố;

- Biên soạn, xuất bản và phát hành các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin - tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu;

- Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, hội chợ, triển lãm khoa học và công nghệ và các sự kiện khoa học và công nghệ khác;

- Tổ chức, xây dựng mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Tổ chức và thực hiện các dịch vụ  đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin - tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học và công nghệ;

- Quản lý, vận hành, cập nhật cổng thông tin khoa học và công nghệ, cổng thông tin điện tử thành phần của Sở trong hệ thống cổng thông tin điện tử của thành phố.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


Các tin liên quan