Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11783
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN trong nước

Đề xuất quy định việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất (24/07/2023)

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Một trong những nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
là kiểm tra các điều kiện sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, đối tượng kiểm tra là sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại điểm p Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo dự thảo, hình thức kiểm tra bao gồm: Kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất; kiểm tra theo hình thức báo cáo (tùy tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu quản lý).

Nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất

Một trong những nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất là kiểm tra thông tin sản phẩm. Kiểm tra tính chính xác của việc thể hiện nội dung, thông tin quảng cáo trên nhãn (nếu có) của sản phẩm. Kiểm tra các nội dung thể hiện mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc, các nội dung thể hiện trên nhãn sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật và đối chiếu với tài liệu kèm theo.

Kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, việc thể hiện dấu hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận và công bố hợp quy), dấu hợp chuẩn (đối với sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn).

Kiểm tra các điều kiện sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất.

Kiểm tra việc thực hiện và kết quả đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất. Kiểm tra hoạt động kiểm soát quá trình sản xuất của cơ sở sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm và duy trì sự đảm bảo chất lượng.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm tra có thể sử dụng chuyên gia thực hiện việc đánh giá theo các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chuyên gia đánh giá phải độc lập, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá của mình.

Kiểm tra các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo sử dụng trong quá trình sản xuất.

Thử nghiệm mẫu để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trong quá trình kiểm tra tại cơ sở sản xuất, khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng thì lấy mẫu sản phẩm để thử nghiệm.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ./.

Nguồn: Minh Hiển/baochinhphu.vn

Ngày cập nhật: 18/7/2023

https://baochinhphu.vn/de-xuat-quy-dinh-viec-kiem-tra-chat-luong-san-pham-trong-san-xuat-10223071816451492.htm