Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11774
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Khoa học và Công nghệ góp phần thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (10/03/2023)

 

Ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Chiến lược). Việc thực hiện Chiến lược nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường và quản lý hiệu quả môi trường thành phố Hải Phòng, đảm bảo chất lượng tốt; giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo cân bằng sinh thái; hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải…

Bảo vệ môi trường gia tăng chất lượng sống (Ảnh minh họa).

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, tập trung vào việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu tới môi trường, các sự cố môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên và chủ động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

Các giải pháp Kế hoạch đưa ra liên quan tới: đổi mới tư duy, ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng người dân, doanh nghiệp; cơ chế chính sách và tổ chức bộ máy; nguồn lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đặc biệt, khoa học và công nghệ cũng đóng góp một phần quan trọng khi trở thành 01 trong 07 giải pháp bảo vệ môi trường thành phố: Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới quan trắc và cơ sở dữ liệu về môi trường. Trong đó, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin, viễn thám và các công nghệ hiện đại trong quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, quan trắc và cảnh báo về môi trường; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính về môi trường. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đồng bộ, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng và thực hiện Chương trình quan trắc môi trường; phát triển mạng lưới quan trắc môi trường của thành phố, doanh nghiệp theo hướng hiện đại và đồng bộ; chú trọng ở khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các khu vực nhạy cảm về môi trường. Xây dựng hệ thống thông tin môi trường, hệ thống thông tin báo cáo môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường; thống nhất, đồng bộ, cập nhật, chia sẻ và được kết nối liên thông giữa các cấp, các ngành; bảo đảm thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường, hệ thống thông tin báo cáo môi trường được cung cấp kịp thời; từng bước chuyển đổi, số hóa cơ sở dữ liệu, thông tin về môi trường. Ưu tiên triển khai các nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo vệ môi trường; đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho cơ quan, đơn vị quản lý về môi trường.

Để thực hiện Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án ưu tiên trên địa bàn thành phố; bám sát các nội dung cơ bản của Chiến lược đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

An Nhiên