Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 4905
Tổng truy cập : 57,998

Quy trình thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố thông tin

Quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và công bố thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (16/10/2015)

I. QUY TRÌNH:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tính từ ngày nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu chính thức, định kỳ 12 tháng một lần và trong giai đoạn 05 năm liên tiếp, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm nộp Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu 12 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) cho Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

Bước 2: Định kỳ hàng tháng,Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ tiến hành rà soát và gửi thông báo yêu cầu cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tới các tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN chưa báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Bước 3. Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ tiếp nhận Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và lập phiếu biên nhận.

Bước 4: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhận Phiếu biên nhận.

Bước 5: Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia về KH&CN.

Bước 6: Định kỳ tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ tiến hành công bố báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Cổng thông tin Khoa học và công nghệ Hải Phòng (theo quy định tại điều 25 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 7: Định kỳ tháng 12 hàng năm,  Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN gửi về Sở KH&CN và Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (theo quy định tại điều 25 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc bảo đảm qua đường bưu chính về  Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ theo địa chỉ: Phòng Tư liệu và Nghiên cứu – Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng). ĐT: 02253.921431

- Phiếu biên nhận được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 phiếu

- Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN gồm bản giấy và bản điện tử. Phiếu thông tin bản giấy phải có xác nhận của đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH&CN hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Phiếu thông tin bản điện tử phải lưu giữ theo định dạng Word của Microsoft (.doc hoặc .docx) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001) và không được đặt mật khẩu.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN:

* Những loại hình nhiệm vụ KH&CN sau đây phải thực hiện cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

a) Đề tài KH&CN;

b) Đề án Khoa học;

c) Dự án sản xuất thử nghiệm;

d) Dự án KH&CN.

* Quy trình này được áp dụng với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp thành phố và cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

* Đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH&CN hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm:

- Xác định độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định hiện hành và thông báo với Trung thâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc danh mục bí mật nhà nước, phải giao nộp trực tiếp theo quy định tại điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung của báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

* Địa chỉ công bố thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

- Cổng thông tin Sở KH&CN thành phố Hải Phòng (sokhcn.haiphong.gov.vn)

- Cổng thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng (hpstic.vn hoặc hpstic.com.vn hoặc thongtinkhcn.vn).

* Căn cứ pháp lý xây dựng quy trình:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.