Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5709
Tổng truy cập : 57,998

Hướng dẫn Điều tra, thống kê ngành KH&CN

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 (08/07/2020)

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2020

1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1155/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra.

3. Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020: Mẫu phiếu điều tra NC&PT.

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

5. Tài liệu điều tra NC&PT năm 2020 bản đầy đủ.