Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 101
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (09/03/2021)

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và dựa trên kết quả đạt được của các Chương trình giai đoạn 2013-2020; UBND thành phố đã ban hành các Quyết định phê duyệt các Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 gồm các lĩnh vực: Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; Công nghiệp, giao thông và đô thị; Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nông, lâm nghiệp, thủy sản; Khoa học xã hội và nhân văn.

Theo các Quyết định, các Sở: Y tế, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực các chương trình, có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu giúp thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Tài chính tham mưu giúp thành phố cân đối, bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện chương trình; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán và quản lý tài chính theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo các chương trình./.

File đính kèm các Quyết định xem tại đây!

Nguyễn Hoa Phong