Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 15291
Tổng truy cập : 57,998

Văn bản pháp luật thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành
3117/QĐ-UBND Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2017 (đợt 1) UBND thành phố Hải Phòng 13/12/2016
2074/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2016 thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020 UBND thành phố Hải Phòng 21/9/2016
818/QĐ-UBND Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 của các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 UBND thành phố Hải Phòng 18/5/2016
281/QĐ-UBND Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của các chương trình KH&CN trọng điểm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 UBND thành phố Hải Phòng 25/2/2016
351/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 07/03/2016
274/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2016 (đợt 1) UBND thành phố Hải Phòng 23/02/2016
2817/QĐ-UBND Về việc thành lập Qũy phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng UBND thành phố 11/12/2015
2951/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 30/12/2015
2949/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ UBND thành phố Hải Phòng 30/12/2015
2848/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 21/12/2015