Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 209
Tổng truy cập : 57,998

Văn bản pháp luật thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành
2747/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 04/12/2015
2745/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 04/12/2015
2716/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 04/12/2015
2613/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 17/11/2015
185/2008/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng. UBND thành phố Hải Phòng 25/01/2008
Số 408/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 23/03/2011
505-QĐ-UBND Quyết định số 505-QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020 UBND thành phố Hải Phòng 18/04/2012
08-NQ/TU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XIV: Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Thành Ủy Hải Phòng 16/05/2013
08/2013/NQ-HĐND Nghị quyết: Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV kỳ họp thứ 6) Hội đồng Nhân dân thành phố 25/07/2013
1767/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 12/09/2013