Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 8814
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Nông nghiệp phát triển, nông thôn khởi sắc (05/11/2020)

Nông nghiệp, nông thôn của Hải Phòng những năm gần đây có nhiều chính sách ưu đãi, giúp giá trị sản xuất nông nghiệp tăng, bộ mặt nông thôn khởi sắc.

Hiện nay, Hải Phòng đã có 12 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó 01 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 03 sao. Năm 2020 có 22 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình OCOP với tổng số 51 sản phẩm thuộc các nhóm thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ. Thành phố đã thu hút được 12 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, 54 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Diện tích sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn ngày càng mở rộng; hình thành khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nguyên liệu cung cấp sản phẩm cho chế biến, thị trường trong nước và xuất khẩu. Thực hiện tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển sản xuất, chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang sản xuất nông sản giá trị cao đạt được kết quả khả quan.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 ước đạt 15.335,9 tỷ đồng, tăng bình quân 1,5%/năm. Đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng thủy sản, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong tổng giá trị sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người trong sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 56,4 triệu đồng.

Những năm gần đây, nông thôn của Hải Phòng có nhiều đầu tư và thay đổi về chất, diện mạo nông thôn khởi sắc, trong sản xuất nông nghiệp đã chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, gắn kết với thị trường và có giá trị gia tăng cao. Năng suất lúa liên tục được cải thiện qua các năm, đảm bảo an ninh lương thực, sản xuất chăn nuôi chuyển mạnh sang phương thức chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gắn với giết mổ, liên kết theo chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ cao. Qua đó làm thay đổi căn bản diện mạo, điều kiện sống, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Về xây dựng nông thôn mới, Hải Phòng hoàn thành trước kế hoạch đề ra 1 năm và đang tiếp tục tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025. Hải Phòng đã hoàn thành 5.000 km đường nông thôn, xây dựng mới hàng nghìn ngôi nhà cho các gia đình chính sách. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn được xây dựng ngày càng hiện đại, quan hệ sản xuất ở nông thôn được củng cố và đổi mới, đã hình thành nhiều trang trại, hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thành phố đã đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển dịch đúng hướng và chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, gắn kết thị trường với giá trị gia tăng cao. Năng suất lúa liên tục được cải thiện qua các năm, đảm bảo an ninh lương thực, sản xuất chăn nuôi chuyển mạnh sang phương thức chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gắn với giết mổ, liên kết theo chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đạt 245 triệu/ha/năm. Hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. 

Thời gian tới, thành phố sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự quan tâm của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện các tiêu chí, có kết cấu hạ tầng hiện đại gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy bản sắc con người Hải Phòng, qua đó sẽ giúp cải thiện trực tiếp điều kiện sống của người dân nông thôn, đảm bảo môi trường an toàn, đời sống vật chất khá giả, tinh thần phong phú.

 Nguồn: Báo Nông nghiệp